Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Artikel 1: Definities

1.1 Cliënt: de wederpartij die met Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer een overeenkomst aangaat.

1.2 Overeenkomst: de bindende overeenkomst tussen Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer en de cliënt, in welke vorm dan ook, net als de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere) bestelling die uit hoofde van de overeenkomst wordt geplaatst.

Artikel 2: Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door  Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, incl. de levering van diensten daaronder begrepen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de cliënt.

2.2 Het tot stand komen van een overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven, houdt in dat deze voorwaarden door de cliënt zijn aanvaard.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden dan alleen voor de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.

2.4 Indien Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dat niet met zich mee, dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2.5 De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Mondelinge aanbiedingen kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer naderhand schriftelijk, al dan niet door middel van facturatie zijn bevestigd.

3.2 Alle door Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer verstrekte opgaven van adviezen, oefeningen, suppletievoorstellen, eventuele bijwerkingen c.q. bijverschijnselen, soorten, formaten, afmetingen, aantallen, gewichten, tarieven, en verwerkingsmogelijkheden worden met de grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt, zonder echter dat er door of vanwege Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen kunnen of zullen voordoen. Mochten deze zich onverhoopt voordoen dan binden zij Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer in geen geval.

Artikel 4: Overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door bevestiging en aanvaarding door Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer. Deze bevestiging en aanvaarding vindt in de regel schriftelijk dan wel per e-mail plaats.

4.2 De tekst van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.

4.3 Indien met de cliënt meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst. Mocht de overeenkomst namens de cliënt worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de cliënt deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden al ware zij zelf cliënt.

4.4 Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer  is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

4.5 Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer is het de cliënt verboden rechten of plichten uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

4.6 Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, net zoals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer dan wel derden waaronder andere cliënten.

4.7 De cliënt kan zich niet op een overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de door de cliënt verstrekte gegevens niet juist of onvolledig zijn. Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer behoudt zich alsdan het recht voor een overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer nooit gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de cliënt, onverminderd het recht en de mogelijkheid van Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer om ten opzichte van de cliënt wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de cliënt dan verplicht is.

Artikel 5: Inhoud, wijziging en annulering van de overeenkomst

5.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen in de overeenkomst een andere termijn zijn overeengekomen dan wel indien uit de aard van de overeenkomst een andere termijn voortvloeit.

5.2 De cliënt draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de cliënt daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door enig technisch middel zoals de telefoon, de fax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.  5.3 De cliënt kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer krijgt indien deze geen directe betrekking hebben op de overeenkomst.  5.4 Gehele of gedeeltelijke wijziging van de overeenkomst door de cliënt is slechts mogelijk, indien Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer daarmee schriftelijk instemt. Leidt een gehele of gedeeltelijke wijziging van de overeenkomst tot meerkosten, dan is Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer gerechtigd een schadeloosstelling bij de cliënt in rekening te brengen, in zoverre dat in ieder geval alle meerkosten aan de cliënt worden doorberekend. De cliënt is bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging in de overeenkomst en vrijwaart Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer ter zake.   5.5 Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer is de cliënt niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.  5.6 Aan een schriftelijke toestemming als in lid 5 genoemd kan Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer de voorwaarde verbinden dat zij gerechtigd is om aan de cliënt een schadeloosstelling in rekening te brengen. Onder deze schadeloosstelling kan worden begrepen de door Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer geleden verliezen en gederfde winst. En in elk geval worden daaronder begrepen de kosten, die Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer al ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit.  5.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar het oordeel van Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer de cliënt hiervan in kennis stellen. Daarna zal de overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd. Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer kan nooit door een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de cliënt.

Artikel 6: Prijzen en prijswijzigingen 6.1 Het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk door Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer bestede uren. Het honorarium wordt alsdan berekend op basis van de door Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer gebruikelijk gehanteerde uurtarieven in euro’s. 6.2 Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer is gerechtigd extra kosten, die niet nadrukkelijk in de overeenkomst zijn opgenomen, aan de cliënt apart door te berekenen, indien het maken van deze kosten noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 6.4 Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer is ook gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer bij tussentijdse verhogingen van  diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn. Bijvoorbeeld: verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de cliënt daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld.  6.5 Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen voor de realisatie van de overeenkomst een verhoging ondergaan voordat Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer haar verplichtingen uit de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd, is Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen en te wijzigen, indien en voor zover 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn verstreken.

Artikel 7: Betaling

7.1 De in het kader van de overeenkomst verschuldigde bedragen worden door een factuur in rekening gebracht. Betaling dient te zijn in euro’s en binnen de in de overeenkomst genoemde betalingstermijn, zijnde de fatale betalingstermijn. Indien er in de overeenkomst geen betalingstermijn is opgenomen, dient betaling te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn.

7.2 De cliënt kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Compensatie door de cliënt is slechts toegestaan indien Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer de vordering van de cliënt schriftelijk heeft erkend.

7.3 De cliënt is altijd en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

7.4 Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.

7.5 Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1,5 % per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer ten opzichte van de cliënt wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.

7.6 Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 6 van dit artikel, om de uitvoering van de overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken, totdat de cliënt volledig aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan.

7.7 Indien Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de cliënt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Deze laatste wordt gefixeerd op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,–.

Artikel 8: Levertijden

8.1 De door Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer opgegeven levertijden van het advies worden slechts bij benadering vastgesteld en kunnen dan ook nooit worden beschouwd als een fatale termijn.

8.2 De levertijd begint pas wanneer over alle commerciële en technische details tussen partijen overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer voorts aan alle overige voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.

8.3 Indien er sprake is van andere omstandigheden dan die Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer bekend waren toen zij de levertijd vaststelde, is zij bevoegd en gerechtigd de opgegeven levertijd te verlengen met de termijn, die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. In het geval de benodigde werkzaamheden niet (meer) in de planning van Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit weer toelaat.

Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst

9.1 Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer is vrij in de wijze waarop zij de overeenkomst uitvoert, tenzij partijen daar schriftelijke expliciete afspraken over hebben gemaakt. Alle overeenkomsten worden door Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer  uitgevoerd in een door haar te bepalen volgorde.

9.2 De cliënt is bij de uitvoering van de overeenkomst door Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer voorts gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer mogelijk te maken.

9.3 Indien de cliënt niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst jegens Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer voldoet, is Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer bevoegd en gerechtigd de nakoming van de overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te annuleren dan wel te wijzigen. Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer kan nooit door een dergelijke opschorting, ontbinding, annulering of wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de cliënt. De cliënt is echter wel gehouden tot vergoeding van alle schade voortvloeiende uit de door de opschorting ontstane vertraging, ook tegenover derden en hij vrijwaart Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer ter zake. Ingeval van een ontbinding, annulering of wijziging van de overeenkomst heeft Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer bovendien het recht om, boven de al voor de uitvoering van de overeenkomst door haar gemaakte kosten, de cliënt een schadeloosstelling in rekening te brengen van 50% van het factuurbedrag van het ontbonden, geannuleerde dan wel gewijzigde gedeelte van de overeenkomst, onverminderd het recht van op volledige schade Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer vergoeding. Alsdan is de cliënt bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de ontbinding, annulering dan wel wijziging van de overeenkomst en vrijwaart hij Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer ter zake.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en schade

10.1 Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de cliënt geleden schade, tenzij deze het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer. In dat geval is Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer enkel en alleen aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer wordt gedekt, en wel tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

10.2 Indien de verzekeraar van Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer om welke reden dan ook niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade onverhoopt niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst met een maximum van € 1.500,–. Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade (waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst), immateriële schade of andere gevolgschade van de cliënt daarbij inbegrepen.

10.3 Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer is ook niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 15 van deze voorwaarden.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Omstandigheden buiten de wil en toedoen van  Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, die van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van kan worden verlangd, Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer van de verplichtingen tot nakoming.

11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, onlusten, natuurrampen, stormschade, brand, aardbevingen, overstromingen,  vulkaanuitbarstingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, storingen in elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel-, telefoon- of andere communicatienetwerken zoals e-mail, wanprestatie van derden die door Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer zijn ingeschakeld net als alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers en distributeurs van Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer net zoals bezorgproblemen door zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen vallen ook onder deze overmachtbepaling.

11.3 Bij overmacht heeft Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer  het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de cliënt aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 12: Ontbinding en beëindiging

12.1 Indien de cliënt tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst dan wel zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer het recht de overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal de Cliënt niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en is de cliënt gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de tussentijdse ontbinding c.q. beëindiging aan Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer te vergoeden.

12.2 Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer is onder meer gerechtigd de overeenkomst tussentijds te ontbinden, indien de cliënt in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:  a. op één of meerdere vermogensbestanddelen van de cliënt wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd; b. het faillissement van de cliënt wordt aangevraagd; c. de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard; d. aan de cliënt wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend of zodanige surseance van betaling door de cliënt wordt aangevraagd; e. de cliënt overlijdt, onder curatele en/of onder bewind wordt gesteld; f. de onderneming van de cliënt wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde overgedragen; g. Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer in staat van faillissement wordt verklaard; h. de cliënt handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer dan wel van derden waaronder andere cliënt in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht; i. de cliënt niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften; j. de cliënt melding maakt van een betalingsachterstand.

12.3 Indien Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter. Het vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Diëtistenpraktijk Mirjam Brouwer het geschil voor te leggen aan de rechter binnen het arrondissement waarin de cliënt zijn woonplaats heeft.

Artikel 14: Wijziging en uitleg van de voorwaarden

14.1 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

14.2 Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

14.3 De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 werkdagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld.